fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

14.04.2018 Terezia 9