fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

10.07.2016. Karolinka 6r