fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

28.06.2018 Jakubko 7